Prowadzimy następujące typy badań retrospektywnych i prospektywnych:

  • Badania kohortowe
  • Badania kliniczno-kontrolne
  • Badania przekrojowe
  • Opis przypadku/serii przypadków

Nasze usługi obejmują:

  • Konsultacje dotyczące wyboru typu badania
  • Przygotowanie raportu na temat powszechności występowania choroby/schorzenia oraz związanych z tym kosztów
  • Przygotowanie raportu na temat istniejących metod leczenia
  • Analizę bezpieczeństwa leku i porejestracyjne badanie bezpieczeństwa PASS/REMS
  • Opracowanie raportu na temat użycia leku (drug utilization study)
  • Przygotowanie ankiety PRO (patient-reported outcomes)